Richtlijnen voor het Tableau donatieprogramma

 • Aantallen: Organisaties die in aanmerking komen kunnen maximum vijf gedoneerde Tableau producten aanvragen per donatiecyclus (1 juli – 30 juni)
 • Budget: Organisaties met een jaarlijks operationeel budget beneden 5 miljoen US$ komen in aanmerking voor de gedoneerde producten in dit programma.
 • Nonprofits en openbare bibliotheken : Dit donatieprogramma is toepasbaar op stichtingen, verenigingen en openbare bibliotheken die erkend zijn in Nederland.
 • Organisatietypes: Organisaties met volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor de gedoneerde producten:
  • Vermogensstichtingen
  • Religieuze organisaties die niet als seculiere organisaties geregistreerd zijn komen niet in aanmerking voor dit programma. Een seculiere organisatie is een organisatie die losstaat van de religieuze of kerkelijke organisatie en die diensten aanbiedt aan personen, ongeacht hun geloofsovertuiging en zonder aan bekering te doen voor één of andere geloofsovertuiging.
 • Service voorwaarden: Organisaties die Tableau producten vragen moet akkoord gaan met de van toepassing zijnde algemene voorwaardenmet inbegrip, en zonder beperking, van de voorwaarden opgenomen in Tableau End User License Agreement.

 • Antidiscriminatiebeleid: De organisaties die discriminatie promoten, steunen of uitoefenen op grond van leeftijd, etnische achtergrond, geslacht, oorsprong, handicap, ras, grootte, geloofsovertuiging, seksuele oriëntatie, of socio-economische antecedenten komen niet in aanmerking om aan dit programma deel te nemen. De organisaties moeten bereid zijn om aan te tonen dat ze niet op grond van deze redenen discrimineren, om de producten in donatie te ontvangen..

 • Case study : Wie aan dit programma deelneemt moet aanvaarden om indien nodig aan Tableau de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis
 • Product distributie:
  • De donaties onder dit programma zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen) die hiervoor in aanmerking komen, niet voor individuen
  • Tableau producten mogen niet worden overgedragen noch doorverkocht aan een andere organisatie of individu, ook niet via veilingen of loterijen, noch online, noch van persoon tot persoon.